Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden voor TuinHelden V.O.F. (KVK 6240627)

Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel
1. Definities
a. Opdrachtgever
Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die aan TuinHelden V.O.F. opdracht geeft tot verrichten van de navolgend genoemde werkzaamheden en/of leveren van levende en/of dode materialen.
b. Werkzaamheden
Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor- of in samenhang met de aanleg en/of onderhoud van tuinen/vijvers en dergelijke voor zowel binnen als buiten. Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor genoemde werkzaamheden. Het geven van adviezen, het opstellen van tekeningen/ontwerpen en/of offertes ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.
c. Uurloon.
De vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Het uurloon is gebaseerd op de ten tijde van de werkzaamheden rechtens geldende loonregeling voor het hoveniersbedrijf, verhoogd met opslagpercentages voor sociale lasten, bedrijfsonkosten en ondernemersbeloning. Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht, dat men voor hem werkzaam is geweest met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.
2. Algemeen
Deze (verkoop)voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, verkopen, leveringen en schriftelijke of mondelinge geaccepteerde opdrachten. Aanvullende en afwijkende bepalingen zijn voor ons slechts bindend voor zover deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.
3. Offertes
Al onze offertes zijn steeds vrijblijvend. Wordt aan ons het verzoek gedaan, schriftelijk en/of mondeling, om een tuinontwerp/voorstel te maken dan wordt dit ongeacht de definitieve opdracht, tegen de werkelijke gemaakte kosten binnen 30 dagen na aanbieding in rekening gebracht. Wij behouden ons het auteursrecht voor op alles verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en offertes.
De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of te verrichten werkzaamheden op basis van de in het eerste lid door de opdrachtgever aan TuinHelden V.O.F. verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken.
De offerte geeft inzicht in de prijs van de materialen en de ingeschatte tijdsbesteding die voor de uit te voeren werkzaamheden benodigd zal zijn. Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat TuinHelden V.O.F. voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.
In de offerte genoemde prijzen en uurlonen zijn inclusief BTW.
Indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan ons bedrijf wordt gegeven, dan zal de aanbieding, compleet, binnen 14 dagen na datum der beslissing, aan ons retour worden gezonden.
Bij gunning van (een deel van de) opdracht worden de in rekening gebrachte kosten voor het tuinontwerp/voorstel verhoudingsgewijs gecrediteerd.
In de offerte wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

4. Uitvoering te verrichten werkzaamheden
De aanleg en/of onderhoud van de tuin wordt door ons uitgevoerd volgens het door opdrachtgever goedgekeurd ontwerp en ondertekende opdrachtbevestiging/ offerte met daarin een beschrijving van de werkzaamheden/materialen.
TuinHelden V.O.F. is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De opdrachtgever is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan TuinHelden V.O.F. te verstrekken.
TuinHelden V.O.F. is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.
TuinHelden V.O.F. zal zorgdragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien worden in de offerte opgenomen en zijn voor rekening van de opdrachtgever. Bij onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht gelden de bepalingen van artikel 5, wijzigingen.
5. Wijzigingen
Alle wijzigingen behoren, wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, als meerwerk te worden beschouwd te worden en voor zover daaruit minder kosten ontstaan, als minderwerk.
6. Transportrisico
Alle levende en dode materialen voor te verrichten werkzaamheden of levering reizen voor risico van ons, tenzij anders is overeengekomen.
7. Uitvoerbaarheid van de opdracht
Indien tijdens de uitvoering van werkzaamheden blijkt dat dit tengevolge van aan ons niet bekende omstandigheden of door overmacht, onuitvoerbaar is, dan hebben wij het recht te vorderen dat de opdracht zodanig word gewijzigd dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer de uitvoering tengevolge van overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Indien hieruit wijzigingen werkzaamheden voortvloeien, zullen de bepalingen van punt 5, wijzigingen, hierop van toepassing zijn.
8. Oplevering
Onder de oplevering van werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd of geplaatst en daarvan aan de opdrachtgever, schriftelijk en/of mondeling, mededeling is gedaan. Zijn wij door onmacht niet in staat een werk vóór de overeengekomen datum op te leveren dan blijft de opdracht van kracht en verschuift de opleveringsdatum (vermeld op de opdracht/orderbevestiging)
9. Garantiebepaling
Door ons geleverde en geplaatste planten, die in het dan geldend seizoen niet hergroeien, worden zonder kosten voor de opdrachtgever in het volgende seizoen tot een maximum van 10% van het aan te planten bestede bedrag eenmalig vervangen. Door ons ingezaaide gazons, die geheel of gedeeltelijk niet opkomen, zullen opnieuw ingezaaid worden, doch alleen indien deze ingezaaid zijn in de daarvoor geschikte tijd. Is een gazon op een uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever buiten de geschikte tijd ingezaaid, dan geldt bovenstaande garantie niet. Voor schade, veroorzaakt door overmacht, derden of door slechte verzorging, wordt door ons niet ingestaan. Bovenstaande garantie vervalt, indien door opdrachtgever eigenhandig zijn verplaatst.
Voor dode materialen gelden de garantiebepalingen van de betreffende leveranciers, die bij ons zijn op te vragen.
10. Controle
Alle werkzaamheden die in een seizoen door ons zijn verricht worden door ons gecontroleerd tussen het einde van dit en de aanvang van het nieuwe seizoen. De opdrachtgever ontvangt binnen 14 dagen een schriftelijk of mondeling rapport. vooraf mogen geen planten verwijderd worden.
11. Prijsverhogingen
Wij behouden ons het recht voor eventuele stijgingen van lonen en/of levende en dode materialen die plaats vinden voor de opleveringsdatum, extra in rekening te brengen. De betaling, op grond van dit artikel, zal geschieden gelijk met die der hoofdsom, respectievelijk de laatste termijn daarvan.
12. Betalingen en reclame
Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum door storting of overmaking op de door TuinHelden V.O.F. op haar factuur vermelde bank- of girorekening, zonder enige aftrek en zonder dat de opdrachtgever beroep kan doen op verrekening.
Bij niet betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is, en wordt hij een rente verschuldigd van één (1) procent per maand of een deel daarvan, welke rente wordt berekend vanaf de vijftiende dag factuurdatum.
Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepaald dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding tot betaling van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. Indien de opdrachtgever niet BTW plichtig is geldt zonder meer de verhoging van de incassokosten met BTW.
De geldende tarieven voor incassokosten zijn:
• Minimumtarief € 40,00
• 15% over eerste € 2.500,00
• 10% over volgende € 2.500,00
• 5% over volgende € 5.000,00
• 1% over de volgende € 190.000,00
• 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.
Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.
Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van TuinHelden V.O.F. daartoe aanleiding geeft, is TuinHelden V.O.F. gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door TuinHelden V.O.F. te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is TuinHelden V.O.F. gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan TuinHelden V.O.F. uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
TuinHelden V.O.F. is steeds gerechtigd aan zijn opdrachtgever een voorschot of een aanvullend voorschot in rekening te brengen dan wel genoegzame zekerheid voor de betaling van zijn facturen te verlangen. In rekening gebrachte voorschotten worden verrekend bij het einde van de opdracht.
Een door de opdrachtgever aan TuinHelden V.O.F. gedane betaling, geschiedt allereerst ter voldoening van rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande vordering, tenzij door de opdrachtgever uitdrukkelijk of impliciet is aangegeven ter voldoening waarvan de betaling strekt.

13. Eigendomsvoorbehoud
Alle door ons geleverde levende en dode materialen blijven ons eigendom zolang deze niet geheel zijn betaald.
14. Leveranties
Alle leveranties welke door ons geschieden, worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een aanneming – in rekening gebracht, onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken of aanbrengen.
15. Tuincentrum
Alle levende of dode materialen, afgehaald op ons tuincentrum, reizen voor risico van de afhaler. Voor hergroei van planten en gebreken bij dode materialen die achteraf geconstateerd worden zijn geen garantiebepalingen van kracht. De leveranties geschieden á contant. Alle leveranties geschieden af TuinHelden V.O.F.. Alle meerkosten zoals: transport, aanleg, etc., worden apart in rekening gebracht.
16 Uitvoering van werkzaamheden en contractbeëindiging
Bij het overlijden van een van de eigenaren van TuinHelden V.O.F., dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming, vóór de voltooiing van de werkzaamheden, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval behoort door de opdrachtgever aan de rechtverkrijgenden te worden betaald het offertebedrag, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van de werkzaamheden.
TuinHelden V.O.F. heeft het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten in geval de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, alsmede in geval de opdrachtgever een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.
17 Aansprakelijkheid
TuinHelden V.O.F. is aansprakelijk voor de aantoonbare schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van TuinHelden V.O.F., zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers.
TuinHelden V.O.F. is met inachtneming van het in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt tot maximaal €1.000.000,- per gebeurtenis vergoed, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid. Indien de opdrachtgever een hoger maximum aan aansprakelijkheid wenst overeen te komen dient de opdrachtgever dit voor het sluiten van de overeenkomst kenbaar te maken. Deze kan per gebeurtenis niet hoger dan € 2.500.000,- worden gesteld. TuinHelden V.O.F. sluit hiertoe in dat geval voor vermeld bedrag een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering af voor bedrijven of beroepen.
De opdrachtgever vrijwaart TuinHelden V.O.F. voor aanspraken van derden jegens TuinHelden V.O.F. indien TuinHelden V.O.F. schade veroorzaakt doordat door de opdrachtgever of door derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij TuinHelden V.O.F. bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
TuinHelden V.O.F. is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de opdrachtgever.
De opdrachtgever is tegenover TuinHelden V.O.F. aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
TuinHelden V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem/grond of teelaarde indien deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
18 Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij TuinHelden V.O.F. tijdig nadat de opdrachtgever de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest. TuinHelden V.O.F. heeft het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De opdrachtgever verleent alsdan zijn medewerking.
Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de materialen ontslaan de opdrachtgever niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of levering van materialen. Het niet nakomen van voldoende onderhoud, na oplevering, kan er toe leiden dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
19 Geschillenregeling
Geschillen tussen opdrachtgever en TuinHelden V.O.F. over totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door TuinHelden V.O.F. te leveren of geleverde diensten en materialen, kunnen zowel door de opdrachtgever als door TuinHelden V.O.F. aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Groen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).
Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de opdrachtgever zijn klacht eerst bij TuinHelden V.O.F. heeft ingediend. Nadat de klacht bij TuinHelden V.O.F. is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. 
Wanneer de opdrachtgever een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is TuinHelden V.O.F. aan deze keuze gebonden. Indien TuinHelden V.O.F. een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de opdrachtgever vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. TuinHelden V.O.F. dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Tuinhelden

Tuinhelden